برندهای کفش

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)


مدل های کفش زنانه face

اگر از شما بپرسند یکی از محبوب‌ترین برندهایی را نام ببرید که کفش‌های آن‌ها را همه جا پوشیده‌اید خواه در یک پیاده‌روی روزانه یا در مسیرهای کوهنوردی دشوار، پاسخ شما چیست؟ مدل های کفش زنانه face دقیقا چیزی است که از آن حرف میزنیم. اگر می‌خواهید تا با برند نورث فیس و آیتم‌های باکیفیت دیگری از این برند آشنا شوید، با این نوشته از رادیومدا همراه ما باشید.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدل های کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه face

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

سندل زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

سندل زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش زنانه فیس

منبع الهام نورث فیس

اگر به لوگوی برند نورث فیس نگاه کرده باشید، سه قوسی را می‌بینید که کنار اسم نورث فیس وجود دارند. این قوس‌ها و همچنین نام برند الهام گرفته از بخش‌های شمالی هر کوه می‌باشد که از هر بخش دیگری سردتر هستند زیرا خورشید به قسمت‌های شمالی کوه‌ها نمی‌تابد. حالا با این توضیحات ممکن هست از خودتان بپرسید علت این انتخاب اسم چیست؟ این کمپانی با انتخاب نام نورث فیس برای برند و محصولاتش به مشتریان خود نشان داده که در سخت‌ترین و سردترین شرایط آب و هوایی همراه آن‌ها است و با آیتم‌های مختلفی نظیر کفش و پوشاک ورزشی از آن‌ها محافظت می‌کند.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

لوگو برند نورث فیس

شروع از یک فروشگاه کوچک تا کمپانی بزرگ نورث فیس

نورث فیس یک شرکت آمریکایی تولید کننده کفش، تجهیزات و لباس ورزشی است که توسط دوگ تامپکینز در سال 1968 تاسیس شد. دوگ علاقه زیادی به کوهنوردی و هایکینگ داشت و این برند در ابتدا یک باشگاه کوهنوردی بود که کم‌کم به نام نورث فیس شناخته شد و به تولید محصولاتی از قبیل تجهیزات کوهنوردی روی آورد زیرا در آن زمان کوهنوردان برای خرید لوازم کمپینگ باید به سراغ مغازه‌های دست دوم می‌رفتند اما با راه‌اندازی فروشگاه توسط تامپکینر بالاخره توانستند به داشتن گزینه‌های بهتر برای کمپینگ فکر کنند و به همین دلیل و به خوبی از محصولات آن‌ها استقبال شد. این برند برای ادامه راه خود اسپانسر ورزشکاران زیادی شد و نقش سازماندهی را در سفر به مکان‌های خطرناک و ناامن به عهده گرفت. مالکیت این برند در حال حاضر در اختیار کمپانی وی اف کورپوریشن می‌باشد.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

هایکینگ طرفدار نورث فیس

نورث فیس برند پیش‌رو در تولید بک پکینگ

شاید برای شما جالب باشد که بدانید برند نورث فیس از اولین برندهایی بود که به کمک ایده خلاقانه خود با جمع‌آوری لوازم باقیمانده از جنگ ویتنام، آن‌ها را به کیسه‌خواب، چادر و… با وزن سبک تبدیل کرد که قابل استفاده به صورت بک پکینگ باشند. امروزه همانطور که می‌دانید سفرهای بک پکینگ به خاطر این ابتکار نورث فیس بسیار پرطرفدار شده‌اند.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

بک پکینگ

محصولات متنوع برند نورث فیس

این برند اکنون با بیشتر از 50 سال سابقه به یک کمپانی بزرگ تبدیل شده است که همواره در رفع نیازهای همگان به خصوص ورزشکاران عالی عمل کرده و این کار را با تولید محصولات گوناگون و باکیفیت خود به انجام رسانیده است. از جمله آیتم‌هایی که برند نورث فیس برای خانم‌ها تولید کرده شامل انواع جلیقه، ژاکت، کلاه، دستکش، تیشرت، هودی، سوییشرت، شلوار، شلوارک، عینک، کوله‌پشتی، کفش و… است. اگر شما در فکر خرید لباس یا ست ورزشی هستید، می‌توانید به سراغ محصولاتی از این برند  بروید که به طور اختصاصی برای دویدن یا تمرینات ورزشی طراحی شده‌اند. اگر می‌خواهید از نمایندگی‌های محصولات برند نورث فیس خرید کنید، می‌توانید به شعبه‌های نمایندگی این برند در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان مراجعه کنید.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

ژاکت برند نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

شلوار برند نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

هودی برند نورث فیس

ویژگی مدل های کفش زنانه face

همانطور که می‌دانیم هر برندی یک‌سری مشخصه برای مدل‌های مختلف کفش‌های خود تولید می‌کند. برند نورث فیس هم از این قاعده مستثنا نیست. این برند ویژگی‌های عالی برای مدل های کفش زنانه face خود طراحی کرده است که شامل آیتم‌های عایق، ضدآب، مقاوم در برابر آب و سبک‌وزن می‌باشد. بنابراین شما چه قصد پیاده‌روی داشته باشید یا کوهنوردی، آیتم‌های مخصوص و باکیفیت نورث فیس به کمک شما خواهند آمد.

اگر محیط زیست‌دوست هستید و از کفش‌های تولید شده از مواد بازیافتی که به زمین آسیب نمی‌زنند، استقبال می‌کنید به شما مدل های کفش زنانه face تولید شده از مواد بازیافتی را پیشنهاد می‌کنیم. نورث فیس این کالکشن از کفش‌های خود را با هدف کمک به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و سلامتی بیشتر محیط زیست تولید کرده است.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش عایق نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش ضدآب نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش تولیدی از مواد بازیافتی

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش تولیدی از مواد بازیافتی

مدل های کفش زنانه face

آیا قبلا از مدل های کفش زنانه face دیدن کرده‌اید؟ این برند علاوه بر اینکه در تولید کفش‌های باکیفیت دارای سابقه طولانی مدت است، مزیت مثبت دیگری دارد که شما با بررسی مدل های کفش زنانه face متوجه آن می‌شوید. نوآوری و خلاقیت یکی از صفاتی است که به خوبی محصولات این برند را توصیف می‌کند. ما مدل های کفش زنانه face را به آیتم‌های کژوال، کوهنوردی، رانینگ و سندل تقسیم کردیم که در ادامه مدل‌هایی از این کفش‌ها را می‌بینید.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

مدلهای کفش برند نورث فیس

مدل های کفش کوهنوردی face

آیا برای ورزش‌هایی مانند اسکی، کوهنوردی یا کوه‌پیمایی به دنبال مدل‌های کفش مناسب هستید؟ برند نورث فیس محبو‌ب‌ترین برند در زمینه تولید آیتم‌های مناسب مانند بوت و اسنیکرز برای اسکی، کوهنوردی وکوه‌پیمایی هست. در میان مدل‌ها اسنیکرز و اسنیکرز-بوت‌هایی با قدرت جاذب شوک و طراحی منحصربفرد در قسمت جلوی کفش وجود دارند برای محافظت از پاهای شما در طول مسیر عالی هستند.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش اسکی نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

اسنیکرز کوهپیمایی نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش کوهنوردی نورث فیس

مدل های بوت face

بوت‌ها بهترین دوستان ما در روزهای سرد هستند. این برند برای روزهای برفی و سرد شما مدل های کفش زنانه face بادوامی طراحی کرده است که شامل بوت‌های بارانی، ساق بلند، زمستانی، خزدار، بندی و… هستند. با کمک بوت‌های مدرن نورث فیس یک استایل شیک به هنگام تفریحات و سفر زمستونه داشته باشید.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

بوت ساق بلند خزدار

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

بوت بارانی نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

بوت بندی و جیر نورث فیس

مدل های کفش رانینگ face

کنجکاوید بدانید که آیا در میان مدل های کفش زنانه face کفش‌های مخصوص دویدن هم وجود دارند؟ بله رانینگ‌های زیبا و رنگی نورث فیس با داشتن کوسن‌های بادوام بهترین انتخاب برای دونده‌های حرفه‌ای هستند. با پوشیدن رانینگ‌های نورث فیس از سلامتی پاهای خود حین دویدن و تمرینات اطمینان داشته باشید.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش رانینگ نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش رانینگ نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

کفش رانینگ نورث فیس

مدل های کفش کژوال face

یکی از شعارهای معروف نورث فیس که کاملا نشان‌دهنده هدف‌های تولید این برند می‌باشد، شعار “هرگز دست از اکتشاف برندارید” است. این درست است که نورث فیس در تولید لوازم، کفش و لباس‌های مناسب برای فعالیت‌های اکتشافی مانند کوهنوردی حرف اول را می‌زند اما به این معنا نیست که آیتم‌های کژوال تولید نمی‌کند. مدل‌های کفش کژوال face عبارتند از انواع بوت‌ها، اسنیکرزها، کفش‌های ترموبال. ترموبال‌ها کفش‌های راحتی با متریال فیبر مصنوعی هستند که کاملا پاهای شما را گرم نگه می‌دارند.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

اسنیکرز کژوال نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

اسنیکرز کژوال نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

ترموبال‌های نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

ترموبال‌های نورث فیس

 مدل های کفش سندل face

سندل‌های بندی، لاانگشتی و دمپایی‌های نورث فیس شیک و ساده هستند. از ویژگی‌های دیگر این آیتم‌ها می‌توان به داشتن کفی فومی EVA  و سبک‌وزنی اشاره کرد.

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

سندل نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

سندل نورث فیس

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

سندل نورث فیس

آیا قصد خرید یک پک کوهنوردی عالی از برند نورث فیس رو دارید؟

اگر اهل کوهنوردی باشید یا قصد دارید که به تازگی کوهنوردی رو شروع کنید، حتما می‌دانید که خریدن یک پک کوهنوردی عالی کار ساده‌ای نیست. چرا که احتیاج به چند قطعه ضروری دارد که هر کدام قیمت‌های کمی هم ندارند. شاید شما کنجکاو باشید که بدونید ممکنه این پک رو ارزا‌ن‌تر از قیمتی که از فروشگاه‌ها و مراکز خرید سطح شهر می‌فروشند، بخرید؟

اگر در فکر خرید کاپشن، جلیقه، کفش، کوله‌پشتی و… باکیفیت و عالی برای مسیرهای سخت کوهنوردی هستید که شما را گرم و امن نگه دارند اما قیمت‌های سر به فلک کشیده‌ی بازار را نداشته باشد، کمدا را به شما پیشنهاد می‌کنیم. در اپلیکیشن همه چی تمام کمدا، انواع مدل های کفش زنانه face را با تخفیف‌های 50% تا 70% بخرید. در ادامه چند نمونه از آیتم‌های این برند از کفش، لباس و حتی عینک را که موجود و قابل خرید هستند را مشاهده می‌کنید:

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

خرید کفش نورث فیس از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

خرید کفش نورث فیس از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

خرید کفش نورث فیس از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

خرید کاپشن نورث فیس از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

خرید شلوارک نورث فیس از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

خرید عینک نورث فیس از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

خرید جلیقه نورث فیس از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه face (نورث فیس، برند تخصصی کوهنوردی و هایکینگ)

خرید کاپشن نورث فیس از اپلیکیشن کمدا

شما کدام یک از مدل های کفش زنانه face را پسندیدید؟

شما کدام یک از مدل های کفش زنانه face را پسندیدید؟ اگر کفش‌های کژوال یا کوهنوردی این برند را امتحان کردید، می‌توانید تجربیات و نظرات خودتان در رابطه را کیفیت این مدل‌ها را با  ما در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

ویژگی‌های متمایزکننده کفش‌های برند فیس چیست؟

کفش‌های این برند عایق، ضدآب، مقاوم در برابر آب و سبک‌وزن هستند که برای پیاده‌روی یا کوهنوردی، مناسب است.

آیا برند face برای حفاظت از محیط زیست برنامه‌ای دارد؟

برند نورث فیس کالکشنی را از مواد بازیافتی با هدف کمک به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و سلامتی بیشتر محیط زیست تولید کرده است.

آیا قصد خرید یک پک کوهنوردی عالی از برند نورث فیس رو دارید؟

در اپلیکیشن کمدا، انواع مدل های کفش زنانه face را با تخفیف‌های 50% تا 70% بخرید.منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا