مدل لباس زنانه

در تولد چی بپوشم؟ دختران و خانم ها


در تولد چی بپوشم؟ دختران و خانم ها

در تولد چی بپوشم؟(دختران و خانم ها)

ممکن اسـت شما بـه یک تـولـد دعوت شده بــاشیــد یـا تـولـد خودتـان بــاشد و در انتخاب لبــاس منـاسب بـه مشکل بـر خورد کنیــد. چون انتخاب لبــاس منـاسب در مـیـان چنـدیــن گزیــنـه کار دشواری اسـت. از طرفی بــا انتخاب لبــاس سلیقه زیبــا و منحصر بـه فرد خود را بـه دیگران نشان مـی دهیــد. ما در ایــن مقاله پیشنـهـاد هـایی را بـه شما ارائه مـی دهیـم تـا اسـتـایل جذاب خودتـان را بسازیــد.

در تولد چی بپوشم؟ دختران و خانم ها

برای تولد چی بپوشیم

8 ویژگی هـای  لبــاس زنـانـه منـاسب جشن تـولـد

1- بـرای مـجالسی کـه در آنـهـا خانم هـای غریبـه نیز وجود دارنـد و عملا یک مـجلس خیلی خودمانی نیسـت شما بــایــد از تیپ هـای خاص تـر و اصولی تـر اسـتفاده کنیــد. لبــاس مـجلسی هـای تـا زیر زانو یـا تـا بــالای زانو منـاسب ایــن مـجالس هسـتنـد. انواع و اقسام ایــن لبــاس هـا وجود دارد کـه پیشنـهـاد ما انتخاب کردن بـهتـریــن آن هـا از طریق روش سعی و خطا و پرو کردن در فروشگاه هـا اسـت.

2- مـجله هـا وسایت هـای فشن را در ایــن بــاره دنبــال کنیــد تـا بـه آخریــن تـا بـه روز تـریــن لبــاس هـای مـجلسی غیررسمـی آشنـا شویــد و سپس بـه خریــد بـرویــد. سپس بــا خیـال راحت بـه فروشگاه هـای خریــد رفته و البته بــا پرو کردن و منـاسب دیــدن لبــاس هـا بـرای خریــد اقدام کنیــد. ما بـه شما خریــد آنلایــن را پیشنـهـاد نمـی کنیـم.

3- لبــاس مـجلسی منـاسب لبــاسی اسـت کـه بـه فرم بدن شما بخورد. لبــاسی کـه بتـوانـد در مواقع نیـاز شکم شما را پنـهـان کنـد یـا فرم سیــنـه هـا و پاییــن تنـه را بــاهم متعادل سازد. بنـابـرایــن یقه هـای متنوع، انواع کمر هـای مختلف بـرای لبــاس هـا، انـدازه هـا و سایز هـای مختلفی پیش روی شماسـت: اگر هیکل شما گلابی شکل اسـت شما بــایــد کمر و شکم تـان را پنـهـان کنیــد بنـابـرایــن بـه دنبــال لبــاس هـایی بــاشیــد کـه روی شانـه هـای شما تمرکز کرده انـد. اگر شانـه هـای پهنی داریــد بـه دنبــال یقه هـای بسـته بــاشیــد. لبــاس مـجلسی هـای A شکل پیشنـهـاد ما بـه شماسـت.

در تولد چی بپوشم؟ دختران و خانم ها

لباس برای تولد دوستانه

 

اگر هیکل شما در شانـه هـا پهن تـر اسـت یـا سیــنـه هـای بزرگی داریــد بـه دنبــال لبــاس مـجلسی هـای یقه هفتی یـا A شکل بــاشیــد کـه بتـوانیــد روی پاییــن تنـه تمرکز بیشتـری بکنیــد. اگر آنقدر خوش شانس هسـتیــد کـه هیکل شبیه بـه ساعت شنی داریــد تقسیـم بنـدی هیکل شما در بــالاتنـه و پاییــن تنـه منـاسب اسـت. مـی تـوانیــد بـه دنبــال لبــاس مـجلسی هـای تنگ تـر بــاشیــد و حتی یقه هـای بلنـد انتخاب نکنیــد.

اگر هیکلی مسـتطیلی شکل داریــد و منحنی هـای بدن شما کم اسـت بــایــد بـه دنبــال لبــاس دامن هـای کوتـاه بــاشیــد. بــا ایــن کار شما روی قسمت کمر تمرکز بیشتـری کرده ایــد و بـه تیپتـان معنی بخشیــده ایــد. پس بـه دنبــال لبــاس هـای دو تکـه بــاشیــد. در آخر اگر هیکلی سیب شکل داریــد بـه دنبــال لبــاس هـایی بــاشیــد کـه کمر شما را بیشتـر مـی پوشاننـد. ماننـد لبــاس مـجلسی هـای کمربنـد دار، فقط حواسـتـان بـه قسمت سیــنـه هـا هم بــاشد تـا هیکلتـان نـامتـوازن دیــده نشود.

4- جنس پارچه ای کـه انتخاب مـی کنیــد خیلی مهم اسـت. بـرای منـاسبت هـای تـابسـتـانـه ما جنس هـای اطلسی، نخی و کتـان را بـه شما پیشنـهـاد مـی کنیـم و در زمسـتـان هـا جنس هـای پشمـی.

5- هیچ وقت تیپ شخصی خودتـان را فراموش نکنیــد. بـرای لبــاس مـجلسی کلی انتخاب مـیـان لبــاس هـای بدون آسـتیــن، بی نوار، آسـتیــن سه ربع و موارد دیگر داریــد کـه بــایــد حواسـتـان بــاشد کـه مدلی را انتخاب کنیــد کـه بــا شخصیت شما سازگاری بیشتـری داشته بــاشد. بـرای مـجالسی کـه در آن هـا رعایت حجاب واجب اسـت و امکان دارد نـا محرم شما را ببیــنـد لبــاس هـای بــا یقه ی بسـته تـر و مدل هـای بسـته چه در پشت و چه جلو را پیشنـهـاد مـی کنیـم.

در تولد چی بپوشم؟ دختران و خانم ها

برای تولد چی بپوشم دخترانه

 

6- رنگ فصلی کـه در آن هسـتیــد را بشنـاسیــد. شایــد بـرای مـجالس مـجبور شویــد لبــاس هـای تک رنگ، دو رنگ، طرح دار، لبــاس مـجلسی کار شده بــا جواهـرات را انتخاب کنیــد. لبــاس مـجلسی هـای مشکی یـا سفیــد همـیشه روی بورس هسـتنـد اگر قدرت ریسک کمتـری داریــد ولی اگر مـی خواهیــد بـهتـر دیــده شویــد رنگ هـای قرمز، صورتی روشن، یـا آبی منـاسب بـهـار و تـابسـتـان هسـتنـد.

7- اکسسوری هـایی از قبیل جواهـرات و کیف دسـتی انتخاب کنیــد. اصولا کیف دسـتی هـای کوچک تـر بــاعث بـهتـر دیــده شدن لبــاس مـجلسی شما مـی شونـد.

8- در مـجالس خودمانی کفش هـا حرف اول را مـی زننـد. اگر لبــاس هـایی بــا بیشتـر از یک رنگ پوشیــده ایــد ما بـه شما کفش هـای پاشنـه بلنـد را پیــنشهـاد مـی کنیـم کـه بــا یکی از رنگ هـای لبــاس مـجلسی تـان سازگاری داشته بــاشد. اما اگر لبــاس تک رنگ پوشیــده ایــد هـر مدل کفشی بــا آن مـی آیــد.

در تولد چی بپوشم؟ دختران و خانم ها

تیپ تولد مختلط

 

مدل پیراهن مـجلسی مخصوص تـولـد

پیراهن هـای مـجلسی در انواع طرح هـای کوتـاه و بلنـد موجود هسـتنـد و ایــن مدل لبــاس هـا همچنیــن بـه صورت طرح دار و ساده دوخته مـی شونـد کـه بـهتـر اسـت شما بــا تـوجه بـه فرم انـدام و سایر ویژگی هـای ظاهـری تـان از بیــن ایــن لبــاس هـای شیک و زیبــا پیراهن مـجلسی منـاسبی را بـرای پوشیــدن انتخاب نماییــد.

مدل لبــاس مـجلسی کوتـاه از انواع لبــاس هـای پرطرفدار بـرای خانم هـا و دختـران جوان اسـت و اگر شما بـه پوشیــدن لبــاس هـای کوتـاه علاقه منـد هسـتیــد بـهتـر اسـت ایــن مدل لبــاس هـا را بـرای شرکت در جشن تـولـدهـا انتخاب نماییــد. لبــاس مـجلسی بلنـد و پوشیــده بـرای تـولـدهـایی کـه بـه صورت مختلط بـرگزار مـی شونـد انتخابی منـاسب و ایــده آل هسـتنـد و بـهتـر اسـت خانم هـایی کـه تمایل دارنـد در مهمانی هـا و مـجالس ظاهـر و پوششی منـاسب داشته بــاشنـد از ایــن مدل لبــاس هـا اسـتفاده نمایــنـد.

در تولد چی بپوشم؟ دختران و خانم ها

لباس مناسب جشن تولد

لبــاس مـجلسی کوتـاه پوشیــده

لبــاس مـجلسی هـای بلنـد همچنیــن در انواع طرح هـای بدون آسـتیــن دوخته مـی شونـد کـه ایــن مدل لبــاس هـا امروزه تـوجه اغلب خانم هـای جوان را بـه سوی خود جلب کرده انـد. بلوز و شلوار و کت و شلوار نیز یکی دیگر از انواع لبــاس هـای منـاسب بـرای شرکت در جشن تـولـد هسـتنـد و شما مـی تـوانیــد بــا پوشیــدن ایــن مدل لبــاس هـا ظاهـر و تیپی بی نظیر داشته بــاشیــد همچنیــن ایــن مدل لبــاس هـای مـجلسی پوشیــده هسـتنـد و بـرای خانم هـا در رده سنی هـای مختلف مـی تـواننـد انتخابی منـاسب بــاشنـد.

در تولد چی بپوشم؟ دختران و خانم ها

 لباس سرهمی مناسب تولد

 

مدل لبــاس سرهمـی بـرای تـولـد

مدل لبــاس سرهمـی از انواع لبــاس هـای پرطرفدار در بیــن خانم هـا و دختـران جوان اسـت و ایــن مدل لبــاس هـا بـرای جشن تـولـد و مهمانی هـای دورهمـی انتخابی منـاسب و ایــده آل محسوب مـی شونـد. لبــاس هـای سرهمـی در انواع رنگ هـای تیره و روشن موجود هسـتنـد و اگر شما دارای انـدامـی چاق و درشت هسـتیــد بـهتـر اسـت لبــاس هـای تیره سرهمـی را بـرای پوشیــدن انتخاب نماییــد. لبــاس هـای سرهمـی رنگ روشن نیز بـرای خانم هـا بــا فرم انـدام متنـاسب و لاغر انتخابی منـاسب و ایــده آل هسـتنـد و ایــن مدل لبــاس هـا زیبــایی و جذابیت خاصی دارنـد و شما مـی تـوانیــد بــا پوشیــدن آن هـا ظاهـر و انـدامـی بی نظیر در مهمانی هـا داشته بــاشیــد.

در تولد چی بپوشم؟ دختران و خانم ها

لباس مناسب تولد خودم

 

بـرای تـولـد خودم چی بپوشم

پیشنـهـاد ما بـه شما ایــن اسـت کـه از رنگ هـای شاد کـه خاصیت جلب تـوجه را دارنـد اسـتقاده کنیــد ماننـد رنگ قرمز. ایــن رنگ بــاعث انتقال گرما و انرژی مـی شود و نشان از علاقه و اشتیـاق دارد ، رنگ سرخ همچنیــن نماد شهوت ، هوس ، عشقو زیبــایی نیز مـی بــاشد. بــا انتخاب ایــن رنگ بـرای لبــاس تـولـد خود علاوه بـر گرم کردن و شرو بخشیــدن بـه مـجلس بــاعث انتقال حس علاقه و اشتیـاق خود نیز مـی شویــد.

پرده هـای رنگ قرمز هـر کدام حس و حال متفاوت تـری دارنـد مثلا وقتی در لبــاس زنـانـه ای کـه بـرای تـولـد خود انتخاب کرده ایــد از قزمر شرابی اسـتفاده مـی کنیــد شایــد بـه نوعی روحیه تنـدخویی و گرمای بیش از حد خود را نیز بـه طور نـاخودآگاه منتقل کنیــد اما انتخاب رنگ هـایی ماننـد زرشکی ، تمشکی ، صورتی و … روحیه لطیف تـر و عاشقانـه تـر شما را بیـان مـی کنـد. در ایــن بیــن حتی انتخاب رنگ هـایی ماننـد بــادمـجانی ، قنـدقی و آجری حتی مقداری سرد بودن را نیز منتقل مـی کننـد و ایــنطور نیسـت کـه همه ی طیف رنگی قرمز بیـانگر یک نوع احساس بــاشد.

در کل پیشنـهـاد اول ما بـرای انتخاب رنگ لبــاس تـولـد خود تـان رنگ قرمز آن هم از طیف : آلبــالویی، لاکی ، سرخ گلی ، تمشکی و … اسـت تـا علاوه بـر گرما بخشیــدن و انرژی بخشیــدن بـه مـجلس بیـانگر شور و شوق و اشتیـاق شما هم بــاشد.

در تولد چی بپوشم؟ دختران و خانم ها

لباس مناسب مهمانی تولد

 

نکته مهمـی کـه در متن بــالا اشاره نشده ایــن اسـت کـه پیشنـهـاد ایــن نوع پوشاک زنـانـه بـرای عموم خانم هـاسـت پس قاعدتـا افراد بــا مزاج هـاو سلایق و رفتـارهـا و شخصیت هـای متفاوت بــایــد از نوع رنگ هـا و لبــاس هـای متفاوتی اسـتفاده کننـد. مثلا اگر شما ذاتـا خانم گوشه گیر و خجالتی هسـتیــد اسـتفاده از رنگ قرمز تنـد شما را مرکز تـوجه قرار مـی دهد و شایــد از لحاظ رفتـاری در مهمانی شما اذیت شویــد. بــا تـوجه بـه تنوع رنگی موجود در تـولیــدی لبــاس زنـانـه بــانک پوشاک و پخش پوشاک زنـانـه ایــن تـولیــدی و تـولیــدی هـای دیگر در سراسر کشور تـا حدودی مشکل انتخاب لبــاس هـا کم شده اسـت.

 

مطالب بیشتر :

کادو تولد برای خانمها، کادو تولد مردانه

 منبع

1 دیدگاه

 1. سلام من بین دو سه تا گزینه گیر کردمو نمیدونم کدومو انتخاب کنم (تولد خودم بیرون منزل توی پارک با سه تا از دوستان نزدیکم)
  یک لباس سبز دارم که تونیک مانند هست از اونجایی که تابستونه خوبه چون سبک هست از طرفی هم خیلی بدرد تولد نمیخوره
  اینو میشه با ساپور پوشبد
  یک لباسم هست که اسپرته یعنی یه کت لی و شلوار لی هست با کتونی صورتی
  یک لباس دیگع هم هست که دخترونه تره پایینش دامن داره و بالاش ساده هستش میتونم با صندل سفید اونو بپوشم

  والان دقیقا نمیدونم کدوم شون بهترع؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا